قرائت نوین از تحول اندیشه تاریخ

… دوم رهنمود یاد شده به قلم او … ۱۹۷۳ داود خان داشته است.(جی، آر … امضای معاهدۀ آب هلمند با ایران و …

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: